EU | Grensoverschrijdende distributie van beleggingsfondsen

Een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van het Richtlijn 2009/65/EC (UCITS IV Richtlijn ) en het Richtlijn 2011/61/EU (AIFMD), werd op 12 maart 2018 door de Europese Commissie goedgekeurd. Het doel van de nieuwe richtlijn is de grensoverschrijdende distributie van beleggingsfondsen te vergemakkelijken en de resterende variabelen uit de weg te ruimen. Het voorstel voor de nieuwe richtlijn gaat vergezeld van een voorstel voor een verordening betreffende het vergemakkelijken van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen, waarbij de EuVECA- en ESO-regelgeving wordt gewijzigd. Beide voorstellen maken deel uit van het Actieplan van de Europese Commissie inzake de Kapitaalmarktunie.


De huidige "paspoortregeling" lijkt ontoereikend. Zoals werd benadrukt in de Persmededeling van de Europese Commissie, 70% van alle activa onder beheer in de EU wordt gehouden door beleggingsfondsen die voor verkoop op hun binnenlandse markt zijn geregistreerd, en slechts 37% van de icbe's is in meer dan drie lidstaten geregistreerd voor verkoop. Er is dus sprake van een veel geringere grensoverschrijdende distributieactiviteit.

We zullen niet in detail treden over alle voorgestelde wijzigingen van de richtlijn en de verordening, maar we zullen ons concentreren op de hoekstenen van deze voorstellen.

- De marketing communication vereisten voor de beleggingsfondsen worden geharmoniseerd en zullen unaniem van toepassing zijn op zowel icbe's en abi's als alle vermogensbeheerders. Het voorstel maakt ook geen onderscheid tussen kleine en professionele beleggers.

- De nationale autoriteiten van de lidstaten zullen verplicht zijn alle toepasselijke nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende abi's en icbe's online te publiceren. Bovendien zullen de nationale autoriteiten alle vergoedingen, kosten of relevante berekeningsmethoden die worden gebruikt, moeten publiceren. ESMA zal een centrale database onderhouden met al deze informatie en een interactieve tool om online de te betalen bedragen te berekenen.

- De ESMA zal ook een centrale databank moeten bijhouden met informatie voor alle abi-beheerders, icbe-beheermaatschappijen, abi's en icbe's. De Commissie zal ook een centrale databank moeten bijhouden met informatie voor alle abi-beheerders, icbe-beheerders, abi's en icbe's.

- Een van de belangrijke wijzigingen die het voorstel met zich meebrengt, is de invoering van de definitie van "verhandeling vóór de verhandeling". Voor sommige landen is dit wellicht geen enorme verandering omdat zij het begrip "pre-marketing" al in hun wetgeving hebben opgenomen, maar het is de eerste keer dat deze definitie in een richtlijn wordt opgenomen. Op deze manier kunnen zowel AB-beheerders als ICBE-beheerders testen of het fonds al dan niet beleggers zal aantrekken en zullen zij de hoge kosten voor het opstellen van volledige documentatie en het indienen van een kennisgevingsdossier vermijden.

- Art. 92 van Richtlijn 2009/65/EG wordt voorgesteld om deze te wijzigen: De lidstaat die icbe's verplicht tot het hebben van lokale fysieke faciliteiten zal worden gestraft.

- Wijzigingen met betrekking tot de de-notificatie-procedure van zowel icbe's als abi's. Vermogensbeheerders mogen de kennisgeving van de verhandeling van hun icbe's alleen ongedaan maken als maximaal tien beleggers die maximaal 1% van de activa onder beheer van deze icbe's houden, in een lidstaat in deze icbe's hebben belegd. Voor abi's geldt dezelfde regel als voor abi's.

Uit het oogpunt van de effectbeoordeling lijken de voorstellen een goede inspanning te zijn om de grensoverschrijdende distributie van beleggingsfondsen verder te vergemakkelijken. Bepalingen zoals die welke betrekking hebben op het vervroegd op de markt brengen en het ongedaan maken van de aanmelding zullen betrekking hebben op aangelegenheden die momenteel vrijwel onbekend zijn in het bestaande kader.

  • de kennisgeving ongedaan maken van de aanmelding: de harmonisatie van de vereisten voor het ongedaan maken van de aanmelding zal het op de markt brengen in de verschillende rechtsgebieden van de EU stimuleren, aangezien de beheerders duidelijke regels zullen hebben over wat zij moeten doen indien de verkoop van een fonds geen succes wordt, en de beheerders over duidelijke regels zullen beschikken over de vraag wat zij moeten doen indien de verkoop van een fonds geen succes wordt.
  • pre-marketing: met dezelfde definitie voor alle EU-lidstaten wordt een stap verder gezet in de richting van harmonisatie. Er moet echter nog steeds worden verduidelijkt dat volgens het nieuwe voorstel inschrijvingen op een abi die al voor de verhandeling is gedaan, als het resultaat van de verhandeling zullen worden beschouwd.

Anderzijds hebben verenigingen zoals de City of London Law Society ("CLLS"), hun bezorgdheid geuit over de voorstellen, omdat zij van mening zijn dat "bepaalde aspecten van de voorstellen het verschil tussen icbe's als een voorverpakt retailproduct en abi's als een product voor institutionele beleggers waarover onderhandeld is, niet voldoende onderkennen".De voorstellen zullen door het Europees Parlement en de Raad worden besproken en wij wachten op de uitkomst van deze besprekingen.

Onze deskundigen kunnen u helpen bij de kennisgeving van uw beleggingsfonds in andere lidstaten of de registratie van uw fonds in derde landen.

Wij bieden kant-en-klare oplossingen, niet alleen voor het voorbereiden en indienen van de notificatie/toepassing, maar ook om u op de hoogte te houden van al het relevante nieuws en marktupdates.
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha Managing Director
0 opmerkingen
opmerkingen toevoegen

Gerelateerde artikelen

Wat is Regulatory Technology of RegTech? Leer het verschil met FinTech en hoe RegTech compliance organisaties helpt om w...

MIFID Mon 01 April 2019

Hoe heeft AVG de wetgeving inzake gegevensbescherming internationaal beïnvloed? Ontdek hoe de LGPD van Brazilië, de PI...

European Commission Tue 25 January 2022

De MiFID is in het leven geroepen om het financiële landschap van Europa te harmoniseren. Ontdek hoe de richtlijn de we...

ESMA Sat 27 May 2017

Wat zijn de belangrijkste EU-richtlijnen met betrekking tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme? In...

EU Wed 15 March 2023
Deskundigen op het gebied van risicobeheer en compliance met de regelgeving

Pideeco is een adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiële sector.

We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in diensten voor het naleven van wettelijke risico's in de eurozone.

Pideeco combineert professionele kennis van regelgeving en technische expertise om het bedrijfsreputationele en operationele risico te beschermen. Onze unieke klantgerichte aanpak helpt ons bij het bouwen van strategische en legitieme kostenefficiënte oplossingen.

Als u met ons als team werkt, betekent dit dat u complementaire mensen kunt bereiken, wat out-of-the-box denken en innovatieve visie.

Our Network Leer meer over ons