Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

AML UBO Register


Wie is de uiteindelijke begunstigde - UBO-register ?

UBO Register definitie 2019
De implementatie van het gebruik van het UBO-register of het register voor de uiteindelijke begunstigden is uitgevoerd met de AMLD4 en omgezet in de nationale wetgeving van de lidstaten.

De oorsprong van de globaal kader voor het opsporen van begunstigden was een verzoek van de G20 en andere instanties zoals het IMF, de BIB, de OESO, de FSB, de FATF en de VN. Het doel is om veilige gegevensuitwisseling, cross check referenties, opsporing en analyse mogelijk te maken, waardoor beveiligde grensoverschrijdende financiële transacties mogelijk worden. De onthulling van de partijen achter een transactie zorgt voor transparantie.


Wat is de toegevoegde waarde van het UBO-register?

Om de richtlijn 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van de EU van 30 mei 2018 te citeren, maakt de toegang van het publiek tot informatie over economische eigendom het mogelijk voor het maatschappelijk middenveld, de pers of organisaties om de informatie beter te controleren. De UBO-informatie draagt bij tot het behoud van het vertrouwen in de integriteit van zakelijke transacties en het financiële stelsel.

UBO-registers zullen bijdragen aan de bestrijding van misbruik van rechtspersonen en juridische constructies voor de doeleinden van witwassen van geld of terroristische financiering, zowel door te helpen bij het onderzoek als door de gevolgen voor de reputatie van de onderneming, aangezien eenieder die transacties zou kunnen aangaan, op de hoogte is van de identiteit van de uiteindelijke begunstigden. Het vergemakkelijkt ook de tijdige en efficiënte beschikbaarheid van informatie voor financiële instellingen en autoriteiten, waaronder autoriteiten van derde landen, die betrokken zijn bij de bestrijding van dergelijke misdrijven.

De toegang tot die informatie zou ook bevorderlijk zijn voor onderzoeken naar het witwassen van geld, de daarmee samenhangende basisdelicten en de financiering van terrorisme.
added value of ubo registerWie toegang heeft tot het UBO-register ?

De toegankelijkheid en openbaarmaking van deze uitgebreide registers aan het grote publiek is vastgesteld door de 5e AMLD, waarbij de lidstaten ervoor dienen te zorgen dat de nationale registers van de uiteindelijk gerechtigde eigenaars van vennootschappen en andere rechtspersonen met geldige informatie up-to-date worden gehouden en beschikbaar blijven voor publieke raadpleging. De toegang tot de UBO-informatie voor trusts is beperkt en dient een rechtmatig belang aangetoond te worden vooraleer toegang verstrekt wordt.

Het is van cruciaal belang om de mensen te kennen, die achter een reeks grensoverschrijdende transacties tussen verschillende bedrijven of structuren zitten in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.


Hoe zit het met de UBO in België?

In België is de termijn voor het indienen van de uiteindelijke begunstigden al tweemaal verlengd. Op 30 september 2019 moeten bedrijven voltooi het register.

Als beheermaatschappij staan wij onze klanten bij in het invullen van uw aandeelhoudersstructuur. Na vervollediging zal de Belgische UBO een bevestiging ontvangen van het percentage van zijn eigendom in de structuur.

Aangezien de deadline is verlengd, aarzel dan niet om de laatste overwegingen te lezen over onze artikel gewijd aan updates en nuttige tips over het UBO-register.

Kunnen we vertrouwen op de inhoud van het UBO-register voor KYC-processen ?

De wet voorziet in de verplichting voor bedrijven, a(i)sbl en stichtingen om adequate, accurate en actuele informatie te verzamelen en bij te houden over hun economische eigenaren en voor de beheerders om deze informatie binnen de maand en via elektronische middelen door te geven aan het UBO-register. Inconsistentie in het eigendom kan worden geverifieerd via het register, en als het bedrijf eigendom is van andere bedrijven, is het eigendomsdiagram openbaar beschikbaar. Voor financiële instellingen is een herontwerp van de KYC processen noodzakelijk. Als de risicobenadering al rekening heeft gehouden met deze wijzigingen zijn er kleine wijzigingen nodig.


Is het de sluiting van het net voor criminelen?

criminals money laundering ubo register exposure
De toekomst zal uitwijzen of het netto effect positief zal zijn om de criminelen te vatten, maar zoals het bestaan van muilezelrekeningen een last zijn om de echte mensen op te sporen die aan de touwtjes trekken bij transacties, kunnen er ook muilezel-eigenaren opduiken. De vraag is hoe overtreders en de bevriezing van de bedrijven en hun tegoeden door de overheid zullen aangepakt worden eenmaal ze ontdekt zijn.


We zullen onze kennis gebruiken om dit op te sporen zoals we dat ook deden voor de invoering van het register Verbanden zullen gelegd worden tussen speciaal aangewezen onderdanen en geblokkeerde personen en tussen de echte en de valse UBO's.

Nieuwe investeringen in het gebruik van blockchain-technologie waarbij het onmogelijk is om met gegevens te knoeien, kunnen een mooie toekomst bieden voor complianceprocessen.

Was deze servicepagina nuttig?  
Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media

Heb je ooit gehoord van de termen "Adverse Media Screening" of "Negative ...

AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register

Wie is de uiteindelijke begunstigde - UBO-register ?De implementatie van het gebruik ...

Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht

De meeste financiële instellingen zijn het erover eens dat we in een steeds ...

Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR

Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage

Ongeacht het domein waarin we operationeel zijn kunnen incidenten zich voordoen. Ee...

Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures

Beleid en procedures zijn de ruggengraat van een bedrijf. Wij definiëren B...

Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen

De integriteit van uw organisatie is essentieel. Het topmanagement moet uitleggen hoe...

Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur is essentieel onderdeel om de groei van bedrijven te onderst...

Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding

De nadruk leggen op het principe van permanente educatie in het kader van een...

Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak

De meest algemene definitie van de risicogebaseerde aanpak (RBA) is een metho...

Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage

Bedrijfsmonitoring en -rapportage is een continue oefening die tijd en financ...

Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan

De naleving van het toepasselijke wettelijke kader is afhankelijk van het act...

Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA&#...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. ...

Return to centrale compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
Drini Vula - Pideeco Network Partner
Drini Vula
Senior Consultant
Profiel
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Managing Director
Profiel
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Network Partner
Luisa Nadege Cafi
Junior Consultant
Profiel
AVG-GDPR: Ontwikkelingen, recente boetes en sanctiezaken
Oscar Canario da Cunha

Het duurde niet lang na de inwerkingtreding van GDPR op 25 mei 2018 dat veel bedrijven die sceptisch bleven over het idee dat Europa boetes zou opleggen uit hoofde van de nieuwe verordening inzake gegevensbescherming om hun positie te herzien. De realiteit van het aant...

Read more Author What else ?
AVG-GDPR: Ontwikkelingen, recente boetes en sanctiezaken - Pideeco Journal