De coronaviruspandemie heeft de honger versterkt om de wereldleiders aan te sporen tot consequente maatregelen ter bestrijding van de klimaatverandering. Het verlangen naar een diepgaande verandering en niet naar een "terug naar de normale" situatie is de afgelopen maanden zichtbaar geworden met de open brief die ondertekend is door 200 wetenschappers en beroemdheden en die in Le Monde gepubliceerd is. De open brief is ondertekend door 200 organisaties die 40 miljoen gezondheidswerkers vertegenwoordigen en die aan de leiders van de G20 werd gepresenteerd. Maar een radicale verandering kan alleen plaatsvinden als één van de belangrijkste oorzaken van vervuiling, ontbossing en het uitsterven van wilde dieren meer aan belang wint en zijn plaats verdient - milieumisdaden.


Milieumisdaden, ook bekend als groene misdrijven, zijn een echte wereldwijde industrie die door Interpol wordt geschat op een waarde van ongeveer 250 miljard dollar per jaar. Vaak gezien als "slachtofferloos", omdat er geen mensen bij betrokken zijn, en met meer aandacht voor de winst dan voor de schade die het veroorzaakt, wordt het in veel landen niet als een echte prioriteit gezien. Dit heeft geleid tot talrijke lakse en ontoereikende wetten om het probleem aan te pakken.
Environmental Crimes Global Value

De blinde blik op dit soort misdaden heeft een sneeuwbaleffect gecreëerd dat moeilijk te stoppen is. Geschat wordt dat de groene criminaliteit jaarlijks tussen 5 en 7% groeit, wat ongeveer 2 tot 3 keer zo snel is als de wereldeconomie.


Wat is milieucriminaliteit?

Er zijn geen internationale overeenkomsten die een duidelijke definitie geven van wat milieucriminaliteit is.

In de Verenigde Staten, titel 5, ENRD, sectie 5-11.000 van het Handboek voor Justitie, verdeelt milieudelicten in vier categorieën: milieudelicten, natuurdelicten, dierenwelzijnsdelicten en veiligheidsdelicten van werknemers.

De Europese richtlijn 2008/99/EC betreffende de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht, dat op 24 oktober 2008 is aangenomen en in december 2010 door de lidstaten van de EU is omgezet, worden in het onderstaande schema de volgende overtredingen beschreven.


Environmental Crimes and the 6AMLDWat is de drijvende kracht achter milieudelicten?

Er zijn drie hoofdfactoren die de drijvende kracht zijn achter milieudelicten. De eerste is de hoge winst die met dergelijke daden gepaard gaat. De meeste van de bovenstaande definities zijn zeer winstgevend voor veel bedrijven en particulieren. Misdaden in verband met wilde dieren worden geschat op ongeveer 23 miljard dollar per jaar, waardoor het de vierde meest winstgevende misdaad is, net na de illegale drugs-, mensen- en wapenhandel.

De tweede factor is de bescheiden erkenning van de genoemde overtredingen en de daaraan gekoppelde straffen. Het feit dat er in veel landen weinig besef is van dergelijke misdrijven, vergemakkelijkt en stimuleert criminelen om door te gaan met het uitvoeren van hun destructieve plannen. De risico's worden ook beschouwd als lager omdat de straffen in bepaalde landen veel lager zijn dan die van illegale drugs of mensenhandel.

Alternative medicines

De derde factor is de grote vraag naar traditionele geneeskunde en de aantoonbare gezondheidsvoordelen die daarmee gepaard gaan. Het gebruik van verschillende lichaamsdelen van bedreigde dieren, zoals haaienvinnen of neushoorns, voor het maken van zalven en andere dubieuze kuren zonder medisch bewijs zijn een grote factor in de jacht en het doden van dieren in het wild.


Neushoorns, bijvoorbeeld, zijn een zeer gewild item op de zwarte markt, zowel voor decoratieve doeleinden als voor de traditionele geneeskunde. De prijs van een hoorn van één kilogram is hoger dan die van goud, diamanten en cocaïne, wat leidde tot het uitsterven van de westerse zwarte neushoorn in Afrika in 2011.
Wat zijn de gevolgen van groene misdrijven?

Milieumisdaden zijn niet slachtofferloos, zoals vaak wordt gedacht, maar hebben een grote invloed op mensenlevens en de natuur die ons omringt. Ze veroorzaken irreversibele effecten op ons klimaat en helpen de klimaatverandering te verspreiden, milieurampen te veroorzaken en de voedselketen te besmetten, wat kan leiden tot menselijke ziekten, een kortere levensverwachting en in veel gevallen de dood.
De uitbraak van het coronavirus, die ten tijde van de publicatie van dit artikel tot nu toe 7,7 miljoen mensen heeft besmet met 428.000 bevestigde sterfgevallen wereldwijd, zou zijn ontstaan uit de exploitatie van beschermde dieren. China heeft sindsdien de handel in en de consumptie van beschermde dieren verboden.
Coronavirus and environmental crimes

Groene misdrijven brengen ook de ecosystemen van de planeet in gevaar door het creëren van vervuiling, het verminderen van de biodiversiteit en het verstoren van het fragiele ecologische evenwicht van de natuur. Naar schatting worden wereldwijd 7.000 dier- en plantensoorten illegaal verhandeld op zwarte markten, waardoor velen op de lijst van bedreigde dier- en plantensoorten komen te staan.


Hoe wassen eco-criminelen hun geld wit?

Het witwassen van geld en milieudelicten houden rechtstreeks verband met het feit dat criminelen de opbrengsten van hun illegale activiteiten moeten witwassen.

Legitimate businesses and environmental crimes
Criminelen gebruiken vaak legitieme bedrijven als dekmantel voor hun illegale activiteiten door de ware aard van hun onderneming te verbergen achter een dekmantelbedrijf of door groene misdrijven te vermengen met legale activiteiten om de minste verdenking te wekken. De mode-industrieën worden vaak gebruikt voor de illegale handel in wilde dieren, met name wat betreft bont en huiden, terwijl magazijnfirma's dekmantelbedrijven kunnen zijn voor de illegale voorraad van allerlei beschermde dieren en planten.


Volgens een verslag van de Asia-Pacific Group of the United Nations (APG-UNODC), Er is weinig bekend over de betalingsmethoden die door milieucriminelen worden gebruikt vanwege de gefragmenteerde en onvolledige verslagen over dit onderwerp. De beperkte informatie die beschikbaar is, wijst echter op het gebruik van instrumenten die anonimiteit mogelijk maken en die moeilijk te traceren zijn. Het gaat onder meer om contant geld, voorafbetaalde kaarten, Hawalas, en cryptokringen.

Het verband tussen milieudelicten en het witwassen van geld is een uitdaging voor de autoriteiten. De moeilijkheid ligt in de verschillende wetten en regels van de verschillende jurisdicties met betrekking tot milieudelicten. In verschillende landen worden criminelen aangeklaagd voor de milieudelicten die zij hebben gepleegd, zoals stroperij, maar niet voor de aspecten met betrekking tot het witwassen van geld die verband houden met handelaren en wederverkopers. Uit een onderzoek in de regio Azië-Stille Oceaan bleek dat slechts 1% van alle milieudelicten resulteerde in aanklachten of onderzoeken voor het witwassen van geld. Corruptie speelt ook een grote rol in het succes van de verspreiding van groene delicten in bepaalde rechtsgebieden, omdat het bijdraagt aan de verzwakking van de wetgeving en de vermindering van de steun van de autoriteiten, waardoor criminele groepen en syndicaten worden versterkt.The flow of illegal environmental tradeWat zijn de rode vlaggen met betrekking tot eco-criminaliteit?

Financiële instellingen zijn een belangrijk stuk van de puzzel bij het verstoren van illegale handel in verband met het milieu. Het gaat onder meer om betalingen in verband met de aankoop of het vervoer van illegale goederen of betalingen in verband met steekpenningen en corruptie. Als zij zich echter niet bewust zijn van de manier waarop groene misdrijven werken, wat al dan niet legitiem is en hoe milieucriminelen werken, kunnen financiële instellingen onbewust betrokken raken bij illegale activiteiten.

Hieronder staan een aantal rode vlaggen die de Compliance Officers en AML-analisten kunnen helpen bij het opsporen van verdacht gedrag in verband met groene misdrijven:

 • 1

  Shell-maatschappijen - deze worden vaak door milieucriminelen gebruikt om als scheepsagent te dienen. Accepteer geen bedrijven die obscure economische eigenaren hebben, complexe structuren hebben met betrekking tot de aard van hun bedrijf, of die gevestigd zijn in belastingparadijzen.

 • 2

  Inconsistente activiteit - pas op voor inconsistente transactievolumes in vergelijking met de omvang van de activiteiten van uw klant. Dit kan een duidelijke aanwijzing zijn dat er iets mis is.

 • 3

  Cash - zoals eerder vermeld, geeft cash de milieucriminelen de anonimiteit die ze zoeken. Wees op je hoede voor meerdere stortingen of opnames van contant geld in verschillende landen of het verzoek om bankbiljetten met een hoge waarde, aangezien dit gedrag werd aangetroffen bij milieucriminelen.

 • 4

  Verzenddocumenten - Schaarse of onvolledige klantinformatie op douane- en/of verzenddocumenten kan een duidelijke aanwijzing zijn dat er verdachte activiteiten plaatsvinden.

 • 5

  Wildlife - als u niet zeker bent van het legale gebruik van dierlijke producten of de handel in wilde dieren die door een van uw klanten worden gebruikt, controleer dan de herkomst van de plant of het dier en maak uzelf vertrouwd met illegale handelsroutes om te begrijpen of er enige verdenkingen zijn met betrekking tot de transactie. Om te controleren of het dier beschermd is, zoekt u de Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora (CITES) om te zien of het op de lijst staat.Wat is de recente wetgeving ter bestrijding van milieudelicten?

In oktober 2016 heeft het Amerikaanse Congres de Eliminate, Neutralize, and Disrupt (END) Wildlife Trafficking Act aangenomen, die het voor aanklagers mogelijk maakt om de handel in wilde dieren te gebruiken als basisdelict voor het vervolgen van een witwascriminaliteit. In 2017 ondertekende President Trump de Executive Order 13773, waarin hij oproept tot een daadkrachtige aanpak van de ontmanteling van georganiseerde misdaadsyndicaten en het verband tussen transnationale criminele organisaties en de handel in wilde dieren erkende. Er is verdere vooruitgang geboekt met de oprichting van de taskforce voor de handel in wilde dieren, die de wetshandhaving moet versterken, de vraag moet verminderen en moet zorgen voor internationale samenwerking.

In 2021 heeft president Biden het Uitvoeringsbevel 12898 (EO 12898) van 1994 omtrent federale acties om milieugerechtigheid bij minderheden en bevolkingsgroepen met een laag inkomen aan te pakken, herzien en een nieuw leven ingeblazen. En dit onder meer door de oprichting van de allereerste adviesraad van het Witte Huis voor milieurechtvaardigheid.

In Europa, de 6e witwasrichtlijn, 6AMLD, dat op 3 december van dit jaar, 2020, in wetgeving zal worden omgezet en op 3 juni 2021 door de financiële instellingen ten uitvoer moet worden gelegd, omvat milieucriminaliteit als een van de 22 basisdelicten die verband houden met het witwassen van geld. In december 2021 heeft de EU een nieuw voorstel voor een EU-richtlijn inzake milieurecht aangenomen, dat tot doel heeft nieuwe strafbare feiten in te voeren, de sancties te verzwaren en de handhaving te verbeteren. De richtlijn moet nog worden goedgekeurd.
6AMLD and environmental crimes

In 2018 lanceerde het Verenigd Koninkrijk de United for Wildlife Financial Task Force met de ondertekening van de Mansion House Declaration, bijeengeroepen door de hertog van Cambridge, prins William, en ondertekend door 38 financiële instellingen en internationale organisaties. Samen met de technische expertise van RUSI en TRAFFIC is de task force ontworpen om samen te werken met financiële instellingen in de strijd tegen milieudelicten.

Op internationaal niveau heeft de Financiële Actiegroep Witwassen van Geld (Financial Action Task Force - FATF) in juli 2021 een rapport gepubliceerd met de titel "Money Laundering from Environmental Crime", waarin de door criminelen gebruikte methoden worden belicht en wordt aangegeven met welke instrumenten regeringen en entiteiten deze activiteit kunnen verstoren. In de VN 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling is een doelstelling opgenomen om "dringend actie te ondernemen om een einde te maken aan het stropen en verhandelen van beschermde dier- en plantensoorten, en zowel de vraag naar als het aanbod van illegale producten van in het wild levende dieren en planten aan te pakken".


De moeilijke weg naar eco-progressie

Hoewel er slechts langzaam vooruitgang wordt geboekt, is er nog een lange weg te gaan naar een succesvolle ontwrichting van groene misdrijven. Volgens een studie gepubliceerd in 2018 door Legal Atlas, lijkt geen enkel land volledig te voldoen aan de milieudelicten en de witwaswetgeving. In veel rechtsgebieden zijn de boetes en sancties voor dergelijke misdrijven veel minder hoog dan die voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Zolang de groene misdrijven niet actief worden erkend, en wereldwijd serieus worden genomen, kan de strijd tegen de klimaatverandering en de bescherming van het ecosysteem van onze planeet niet compleet zijn.
1 opmerkingen
 • Pideeco country: BE
   
  Wednesday 21st of April 2021, 10:54

  Such on interesting post, Thank you for compiling the financial legislation related to environmental crime.

opmerkingen toevoegen

Gerelateerde artikelen

Hoe schrijf je het perfecte Suspicious Activity Report? Leer wat een SAR is, hoe je het juiste verhaal opbouwt, trefwoor...

Money Laundering Mon 26 July 2021

Panama Papers, Offshore Leaks en Swiss Leaks onthulden een donkere kant van financiën. Leer hoe de gegevens werden gel...

Money Laundering Fri 26 February 2021

Bekijk de lijst van GDPR-handhavingsacties, boetes en sancties tegen bedrijven, instellingen en organisaties, gegroepeer...

EU Tue 19 February 2019

Hoe worden ESG-activa misbruikt voor greenwashing? Leer wat greenwashing is, hoe beschuldigingen bedrijven beïnvloeden,...

Green Crime Thu 27 April 2023
Deskundigen op het gebied van risicobeheer en compliance met de regelgeving

Pideeco is een adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiële sector.

We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in diensten voor het naleven van wettelijke risico's in de eurozone.

Pideeco combineert professionele kennis van regelgeving en technische expertise om het bedrijfsreputationele en operationele risico te beschermen. Onze unieke klantgerichte aanpak helpt ons bij het bouwen van strategische en legitieme kostenefficiënte oplossingen.

Als u met ons als team werkt, betekent dit dat u complementaire mensen kunt bereiken, wat out-of-the-box denken en innovatieve visie.

Our Network Leer meer over ons