Verzekerings-/herverzekeringsmaatschappijen spelen een belangrijke rol voor de Europese economie. Veel Europese landen, waaronder België, staan in de top 20 van OESO-landen met de hoogste brutoverzekeringspremies, met een Belgische premie van ongeveer 30 miljard dollar in 2017.

De Belgische regering keurde een wetsvoorstel goed volgens hetwelk de rechtsbijstandverzekering fiscaal aftrekbaar zal zijn. Verwacht wordt dat dit de komende jaren een fiscale stimulans voor particulieren en een verhoging van de premies zal opleveren.Insurance reinsurance legislative documents
Sinds de financiële crisis van 2008 zijn er talrijke wetgevingsdocumenten gepubliceerd om de markt te reguleren. Van verzekeringsmaatschappijen wordt verwacht dat zij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving voldoen, waardoor het werk van de compliance officers complexer en veeleisender is geworden.


Verzekering is de overdracht van het risico, van één entiteit/persoon aan de verzekeringsmaatschappij in ruil voor premies.
Herverzekering is een verzekering die door een verzekeringsonderneming is afgesloten om zich in geval van schade te beschermen.


OESO Brutopremies Bruto Premies Landen Evolutie
Source: OESO


Het sociaal-economisch algemeen belang dat kenmerkend is voor de verzekeringssector, impliceert een sterk regelgevend kader, waarbij de individuen als verzekeringsconsument en polishouder worden opgevangen.

Financiële ondernemingen in de verzekeringssector moeten zich houden aan het geheel van verordeningen, regels en richtlijnen die door erkende regelgevers zijn vastgesteld overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften.
Financiële solvabiliteit; Consumentenbescherming; Transparantie; Rapportage; Governance; Ethiek; Privacy zijn enkele domeinen van de recent groeiende regelgeving waar verzekerings- en herverzekeringsondernemingen recht op hebben.
Adverse media and CDD/KYC/EDDSolvency II Richtlijn (2009/138) bepalingen ingevoerd voor schadeverzekerings-, levensverzekerings- en herverzekeringsondernemingen en heeft tot doel de transparantie en het concurrentievermogen in de verzekeringssector te bevorderen. De Solvabiliteit II-regeling volgt het regime van Bazel II, dat van toepassing is op de banksector. Momenteel, Basel III geldt. De Bazelstandaarden en Solvency II zijn van toepassing op verschillende sectoren, maar beide teksten regelen - onder andere - kwesties op het gebied van transparantie, risico's en kapitaal.

KYC/CDD and potential threats
In het kader van Solvency II moeten de ondernemingen voldoen aan specifieke kapitaalvereisten, bestuursnormen en toezichtregels. De EU-verordening 35/2015 bevat nadere bijzonderheden over de praktische toepassing van de richtlijn.


In België, Wet van 13 maart 2016 betreffende de rechtspositie van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen (de Solvabiliteit II-wet) heeft de EU-richtlijn omgezet. Daarnaast bestrijken de circulaires en mededelingen van de Nationale Bank van België (NBB) bepaalde gebieden van de toepasselijke wettelijke vereisten.

Twee documenten die in overweging moeten worden genomen zijn:
  • Circulaire 2016/31 (bijgewerkt in mei 2020) over bestuur. In het kader van deze circulaire moeten de entiteiten over een goed governancesysteem beschikken dat een goed bestuur van de onderneming garandeert. De circulaire geeft richtsnoeren over de organisatiestructuur van de entiteiten, de onafhankelijkheid van de controlefuncties, het beleid (d.w.z. het continuïteitsbeleid) en de verslaglegging aan de regering.De update voegde een standaardformulier toe voor het advies van de persoon verantwoordelijk voor de compliancefunctie over de uitbesteding van een kritieke of belangrijke activiteit of functie en een standaard voor de kennisgeving aan de NBB van een kritieke of belangrijke uitbesteding.
  • Circulaire 2012/14 over de nalevingsfunctie. De circulaire bevat regels voor compliance professionals en hun taken. De Compliance-functie moet de zekerheid bieden dat de entiteit eerlijk en integer werkt, met inachtneming van de ethische normen en het toepasselijke wettelijke kader.

In België bestrijkt het wettelijke kader niet alleen lokale bedrijven, maar ook bijkantoren van bedrijven uit derde landen die in België verzekeringsactiviteiten uitoefenen. Het is zeer gebruikelijk dat verzekeringsgroepen van een land merken vestigen in andere landen. In 2018 waren er elf (11) Belgische verzekeringsgroepen onder toezicht van de NBB. Zeven (7) van hen hebben enkel participaties in Belgische verzekeringsondernemingen (nationale groepen), terwijl vier groepen participaties hebben in minstens één buitenlandse verzekeringsonderneming (internationale groepen).
Adverse media and CDD/KYC/EDD


Een andere regeling die van toepassing is op verzekerings-/herverzekeringsentiteiten is de volgende De PRIIP-verordening (1286/2014). Volgens de Europese Commissie "bestrijken de PIIP's een reeks beleggingsproducten die samen een markt in Europa vormen met een totale waarde van 10 biljoen euro."

KYC/CDD and potential threats
Aangezien PRIIPS-producten zeer complex kunnen zijn, verplicht deze EU-verordening degenen die ze verhandelen, om kleine beleggers "essentiële informatiedocumenten" (KID's) te verstrekken. Een KID is een (maximaal) drie A4 pagina's tellend document met de naam van het product en de producent, het soort beoogde beleggers, risico-indicatoren en mogelijke maximale verliezen, de kosten voor de beleggers als zij dit product kopen, de procedure om een klacht in te dienen in geval van een probleem. De Europese Commissie heeft richtsnoeren voor de KID's meegedeeld.


Met KIDs, probeert de regelgever om ervoor te zorgen dat geen kleinhandelaar geld op verzekeringsproducten zal zetten die zij niet volledig begrijpen. De belegger moet in staat zijn om de belangrijkste kenmerken, risico's, potentiële toekomstige prestaties en kosten te vergelijken om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

In februari 2019 heeft het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA) aanbevelingen met betrekking tot KID's gepubliceerd. Volgens de ESA krijgen kleine beleggers "ongepaste verwachtingen" over de mogelijke rendementen die zij kunnen ontvangen. Daarom stellen zij voor om in het KID een waarschuwing op te nemen om ervoor te zorgen dat personen volledig op de hoogte zijn van de cijfers die aan hen worden gepresenteerd.De ESA heeft haar technisch advies over de PRIIPS-verordening gepubliceerd. Het advies zal door de Europese Commissie worden gebruikt om een strategie voor retailbeleggingen te ontwikkelen en de juiste wijzigingen in het PRIIP-rechtskader aan te brengen.

The PRIIPs rules will be mandatory for the fund sector, starting from January 2023. The European Fund and Asset Management Association (EFAMA) published the revised version of the PRIIPs KID Q&A. The document should offer support to European fund managers.

Met het oog op de verdere bescherming van de beleggers heeft de Europese Commissie de richtlijn inzake verzekeringsdistributie (2016/97) ingevoerd. De richtlijn biedt een adequaat niveau van beleggersbescherming in alle lidstaten van de EU. De richtlijn is in België geïmplementeerd met de wet van 6 December 2018. De wet geeft de richtlijn in verschillende delen een gouden plaatje, zoals de regels inzake belangenconflicten. De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) heeft een verslag gepubliceerd over de doeltreffendheid van de IDD op de Europese markt. Daarin wordt opgemerkt dat er onvoldoende tijd was om de doeltreffendheid van de IDD te controleren. Verdere wijzigingen in de IDD zullen worden uitgesteld tot het volgende verslag van de EIOPA.
Adverse media and CDD/KYC/EDD


De NBB en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) zijn de twee toezichthoudende autoriteiten voor verzekeringen en herverzekeringen in België. Hoewel andere relevante autoriteiten in de EU, zoals FCA in het Verenigd Koninkrijk, verder gevorderd zijn, doen de Belgische autoriteiten voortdurend inspanningen. Zowel de NBB als de FSMA verbeteren de wijze waarop zij informatie verstrekken, de details en praktische aspecten van het Europese en nationale wettelijke kader. Hun webpagina's (NBB en FSMA) worden vollediger en de toekomst lijkt zeer prominent aanwezig.

0 opmerkingen
opmerkingen toevoegen

Gerelateerde artikelen

Welke uitdagingen stelt kunstmatige intelligentie aan GDPR? Duik in de recente problemen met ChatGPT, wat de gegevensbes...

Privacy Tue 27 June 2023

Wat zijn Golden Visa-programma's en hoe worden ze gebruikt om corruptie en het witwassen van geld te propageren? Lee...

Privacy Fri 25 November 2022

Exigences réglementaires et risque de conformité : une préoccupation majeure pour les institutions bancaires et finan...

Insurance Tue 23 April 2019

Leer wat een gegevensbeschermingsautoriteit is en vind de volledige lijst van gegevensbeschermingsautoriteiten in de EU.

Privacy Tue 05 September 2023
Deskundigen op het gebied van risicobeheer en compliance met de regelgeving

Pideeco is een adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiële sector.

We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in diensten voor het naleven van wettelijke risico's in de eurozone.

Pideeco combineert professionele kennis van regelgeving en technische expertise om het bedrijfsreputationele en operationele risico te beschermen. Onze unieke klantgerichte aanpak helpt ons bij het bouwen van strategische en legitieme kostenefficiënte oplossingen.

Als u met ons als team werkt, betekent dit dat u complementaire mensen kunt bereiken, wat out-of-the-box denken en innovatieve visie.

Our Network Leer meer over ons