Financiële sancties en embargo's worden door regeringen en internationale organisaties al lang gebruikt als middel om economische druk uit te oefenen op schurkenstaten om politieke doelstellingen te bereiken. Deze maatregelen zijn bedoeld om de stroom van financiële middelen naar de beoogde landen of personen te beperken of af te snijden, om hun mogelijkheden te beperken om illegale activiteiten te ontplooien of beleid te voeren dat schadelijk wordt geacht voor de mondiale veiligheid en stabiliteit. Maar zijn ze effectief?

Increase in financial sanctions worldwide
Het aantal financiële sanctieprogramma's is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft het Office of Foreign Assets Control (OFAC) vastgesteld dat sancties 933% zijn toegenomen tussen 2000 en 2021.

De meeste van deze sancties zijn gericht tegen landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, gevolgd door landen in Europa en Amerika.

Sanctieprogramma's worden opgelegd door verschillende actoren, waaronder nationale regeringen, internationale organisaties en regionale organen. De Verenigde Staten zijn één van de meest actieve gebruikers van sancties, met meer dan 100 lopende sanctieprogramma's tegen een reeks landen en personen. Andere belangrijke gebruikers van sancties zijn de Europese Unie, de Verenigde Naties en het Verenigd Koninkrijk.

Deze statistieken wijzen erop dat financiële sancties een veel gebruikt instrument zijn om politieke, economische en veiligheidsdoelstellingen te bereiken. Het toenemende aantal sanctieprogramma's en de verscheidenheid aan betrokken actoren benadrukken de complexiteit en het mondiale karakter van deze maatregelen.

Top sanctioned countries


Wat is de geschiedenis van financiële sancties en embargo's?

Financiële sancties en embargo's zijn eeuwenlang gebruikt als instrument van buitenlands beleid. In de oudheid werden embargo's vaak gebruikt om de handel met een vijand af te snijden om deze uit te hongeren. In de 5e eeuw voor Christus legden de Atheners een handelsembargo op aan de stad Megara om deze te straffen voor het feit dat ze de kant van hun vijanden hadden gekozen in de Peloponnesische oorlog.

Financiële sancties hebben daarentegen een recentere geschiedenis. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog stelde de Volkenbond het gebruik van economische sancties voor als diplomatiek middel om toekomstige gewapende conflicten te voorkomen.

In de 20e eeuw werd het gebruik van financiële sancties en embargo's algemener, vooral na de Tweede Wereldoorlog toen de Verenigde Naties werden opgericht.. De VN heeft een aantal sancties opgelegd op landen om verschillende politieke doelstellingen te bereiken, zoals het voorkomen van de verspreiding van kernwapens, het bevorderen van de mensenrechten en de bescherming van het milieu.
Sanctions and the UN

Financiële sancties en embargo's zijn ook aangenomen door regionale organisaties zoals de Europese Unie en de Afrikaanse Unie, en ook door individuele landen.Wat zijn de verschillende vormen van financiële sancties en embargo's?

Financiële sancties en embargo's kunnen verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de doelstellingen en omstandigheden van de situatie. Enkele veel voorkomende vormen van financiële sancties en embargo's zijn:

Sanction asset freezes
Bevriezing van activa: Bij dit type financiële sancties worden de tegoeden van een persoon of entiteit bevroren, zodat zij geen toegang hebben tot hun financiële middelen of deze niet kunnen gebruiken. Dit kan inhouden dat bankrekeningen worden bevroren, eigendommen in beslag worden genomen of de toegang tot financiële markten wordt geblokkeerd. De mogelijke redenen waarom de tegoeden van een persoon kunnen worden bevroren, zijn onder meer het voorkomen van hun illegale activiteiten (terrorisme, betrekkingen met een regime), het voorkomen van hun vlucht voor de rechter, of het hinderen van een lopend onderzoek.

Sanction trade restrictions
Handelsbeperkingen: Financiële sancties kunnen ook handelsbeperkingen inhouden, zoals beperking van de in- of uitvoer van bepaalde goederen of diensten. Deze beperkingen kunnen gericht zijn op specifieke industrieën of sectoren, of kunnen gelden voor alle handel tussen het doelland en het opleggende land of de opleggende organisatie.

Sanction financial transactions
Financiële transacties: Financiële sancties kunnen ook beperkingen op financiële transacties inhouden, zoals het beperken van de overdracht van middelen of het verhinderen van toegang tot internationale financiële instellingen. Deze maatregelen kunnen worden gebruikt om het doelland of het individu af te snijden van het mondiale financiële systeem, waardoor het voor hen moeilijker wordt om zaken te doen of toegang te krijgen tot middelen.

Sanction investment bans
Verbod op investeringen: Sommige financiële sancties omvatten een verbod op investeringen in het doelland, waardoor personen of organisaties niet in de economie van het land kunnen investeren. Dit kan een verbod inhouden op het kopen van overheidsobligaties, het investeren in lokale bedrijven of het deelnemen aan joint ventures.

Sanction travel  bans
Reisbeperkingen: Financiële sancties kunnen ook reisbeperkingen inhouden, zoals voorkomen dat personen naar of vanuit het doelland reizen. Dit kan inhouden dat visa worden geweigerd of dat het gebruik van bepaalde luchtvaartmaatschappijen of vervoersmiddelen wordt verboden.

Het gebruik van financiële sancties en embargo's kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het betrokken land of individu, doordat hun toegang tot middelen wordt beperkt en hun vermogen om zaken te doen wordt ingeperkt.


Wat zijn de voor- en nadelen van financiële sancties en embargo's in het buitenlands beleid?

Financiële sancties en embargo's kunnen een krachtig instrument zijn in het buitenlands beleid, aangezien zij landen of internationale organisaties in staat stellen economische druk uit te oefenen op een doelland of een persoon om specifieke politieke doelstellingen te bereiken.

Financial sanctions target
Een van de belangrijkste voordelen van financiële sancties en embargo's is dat zij gericht en op maat gemaakt kunnen worden voor specifieke situaties. Handelsbeperkingen kunnen bijvoorbeeld worden toegespitst op specifieke industrieën of sectoren, en het bevriezen van activa kan worden toegepast op specifieke personen of entiteiten. Dit biedt een mate van precisie en flexibiliteit die niet mogelijk is met andere instrumenten van buitenlands beleid, zoals militaire interventies.


Een ander potentieel voordeel van financiële sancties en embargo's is dat zij in vergelijking met andere vormen van interventie relatief weinig kosten en weinig risico's met zich meebrengen. Ze vereisen geen inzet van militaire troepen en kunnen vaak worden opgelegd zonder dat een directe confrontatie nodig is. Dit kan ze een aantrekkelijke optie maken voor landen of organisaties die invloed willen uitoefenen zonder risico op escalatie of conflict.

Hoewel financiële sancties en embargo's een nuttig instrument kunnen zijn in het buitenlands beleid, gaan zij ook gepaard met aanzienlijke uitdagingen en nadelen. Zoals bij elke beleidsmaatregel is het belangrijk de potentiële kosten en baten zorgvuldig af te wegen alvorens te besluiten ze toe te passen.

Een van de belangrijkste uitdagingen is dat zij onbedoelde gevolgen kunnen hebben, zoals het schaden van onschuldige mensen of bedrijven. Handelsbeperkingen kunnen bijvoorbeeld de wereldwijde leveringsketens verstoren en leiden tot hogere prijzen voor consumenten, terwijl het bevriezen van tegoeden mensen de toegang tot hun eigen geld of tegoeden kan ontzeggen.

Cons of financial sanctions

Een andere uitdaging is dat financiële sancties en embargo's moeilijk te handhaven zijn, vooral als het doelland of de persoon in kwestie in staat om manieren te vinden om ze te ontwijken. Dit kan het bereiken van het gewenste resultaat bemoeilijken en zelfs de geloofwaardigheid van de sancties of het embargo ondermijnen.

Financiële sancties en embargo's kunnen controversieel zijn en worden gezien als een vorm van economische oorlogsvoering, wat de diplomatieke betrekkingen onder druk kan zetten en tot escalatie of conflicten kan leiden. Ten slotte kunnen deze maatregelen ondoeltreffend zijn indien zij niet op een gecoördineerde en alomvattende wijze worden uitgevoerd en als zij niet de steun hebben van belangrijke actoren in de internationale gemeenschap.
Financial sanctions and coordination

Wat zijn voorbeelden van successen en mislukkingen van financiële sancties?

Enkele voorbeelden van financiële sancties die een positief effect hebben gehad, zijn de sancties tegen Zuid-Afrika tijdens het apartheidstijdperk, die hebben geholpen om de regering onder druk te zetten om een einde te maken aan haar discriminerende beleid, en de sancties tegen Iran, die hebben geholpen om het nucleaire programma van dat land aan banden te leggen.

Anderzijds zijn er ook voorbeelden geweest van financiële sancties die negatieve gevolgen hebben gehad. Bijvoorbeeld de sancties tegen Irak in de jaren negentig werden algemeen bekritiseerd omdat zij bijdroegen tot de humanitaire crisis in het land, en de aan Cuba opgelegde sancties werden bekritiseerd omdat zij de economie van het land en de bevolking beschadigden.

In het algemeen hangt de doeltreffendheid van financiële sancties af van een aantal factoren, waaronder het doel van de sancties, de specifieke maatregelen die worden uitgevoerd en de mate van internationale steun en samenwerking.


Welke verbeteringen zouden in de financiële sancties kunnen worden aangebracht?

Het is moeilijk om de toekomst van sancties of de mogelijke verbeteringen van financiële sancties te voorspellen. Er zijn echter enkele potentiële ontwikkelingen die de doeltreffendheid van financiële sancties zouden kunnen verbeteren.

Financial sanctions and targeting precision
Een mogelijke verbetering is het gebruik van meer verfijnde doelgerichte technieken. De huidige sancties berusten vaak op brede maatregelen die op hele landen of sectoren worden toegepast, wat onbedoelde gevolgen kan hebben en moeilijk te handhaven kan zijn. Meer gerichte sancties, bijvoorbeeld tegen specifieke personen of entiteiten, kunnen doeltreffender zijn om het doel te bereiken zonder bijkomende schade te veroorzaken.


Een andere mogelijke verbetering is het gebruik van technologie om sancties te monitoren en te handhaven. Het gebruik van blockchaintechnologie of andere digitale traceersystemen zou het bijvoorbeeld gemakkelijker kunnen maken om gesanctioneerde personen of entiteiten te identificeren en te voorkomen dat zij toegang krijgen tot het mondiale financiële systeem.

Daarnaast kunnen er mogelijkheden zijn voor meer internationale samenwerking en coördinatie op het gebied van sancties. Momenteel leggen verschillende landen en internationale organisaties vaak hun eigen sanctieregelingen op, wat moeilijk te beheren kan zijn en tot tegenstrijdige of overlappende maatregelen kan leiden. Betere coördinatie en samenwerking zouden het sanctieproces kunnen helpen stroomlijnen en doeltreffender maken.
De toekomst van financiële sancties is onzeker, en zal waarschijnlijk afhangen van verschillende factoren, waaronder veranderingen in de wereldpolitiek en de ontwikkeling van nieuwe technologieën.
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha Managing Director
0 opmerkingen
opmerkingen toevoegen

Gerelateerde artikelen

E-commerce heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop wij zaken doen, maar wordt ook gebruikt voor criminele...

Compliance Wed 29 March 2023

Wat zijn negatieve media in AML? Leer welke bronnen kunnen worden gebruikt om negatief nieuws te detecteren en wat de t...

Red Flags Sun 31 January 2021

Bekijk de lijst van GDPR-handhavingsacties, boetes en sancties tegen bedrijven, instellingen en organisaties, gegroepeer...

Financial Sanctions Tue 19 February 2019

Wat zijn financiële sancties en embargo's? Leer meer over landen die door regeringen en internationale instellinge...

Red Flags Mon 01 April 2019
Deskundigen op het gebied van risicobeheer en compliance met de regelgeving

Pideeco is een adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiële sector.

We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in diensten voor het naleven van wettelijke risico's in de eurozone.

Pideeco combineert professionele kennis van regelgeving en technische expertise om het bedrijfsreputationele en operationele risico te beschermen. Onze unieke klantgerichte aanpak helpt ons bij het bouwen van strategische en legitieme kostenefficiënte oplossingen.

Als u met ons als team werkt, betekent dit dat u complementaire mensen kunt bereiken, wat out-of-the-box denken en innovatieve visie.

Our Network Leer meer over ons